Saturday, November 24, 2012

สระผสมและการอ่านประโยค


สระผสมและการอ่านประโยค 

 
สระผสมคือการนำสระเดี่ยวมาผสมกัน ให้เป็นอีกหนึ่งเสียงสระตัวอย่างเช่น 
สระ                     ผสมกับพยัญชนะ
ai      อาย      bai     ปาย                        
ao    
เอา       nao    เนา           
ang   อาง      hang  ฮาง      
        

ei เอย        bei เปย             
en
เอิน      pen เพิน            
 
    
 ou โอว               pou โพว


เราลองมาผสมพยัญชนะและผันเสียงวรรณยุกต์กับสระผสมดูกันครับ

lao           láo            lăo            lào
เลา                เหลา               เหล่า            เหล้า
ต่อไปมาเริ่มอ่านประโยค
กันได้แล้วครับ

แบบฝึกหัดอ่านเป็นประโยค
 tā men dōu  lái
          了。
 dòu dòu lèi    le
    
 wàng  le  méi 
了。
tài hăo le  
忙。
     hĕn máng
袋。
gĕi kŏu dài

สระผสมที่กล่าวข้างบนเป็นตัวอย่างจากสระผสมทั้งหมด เนื้อหาส่วนใหญ่ของพินอินเกี่ยวข้องกับการฝึกเสียงสระผสมและการผันเสียงและกฎเกณฑ์ข้อยกเว้นการออกเสียงพินอินในหมวดพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ รายละเอียดทั้งหมดนี้ผมได้เขียนไว้ในหนังสือภาษาจีนฉบับเรียนเร็วแล้ว หากท่านใดสนใจ ติดต่อที่    e mail seeththworld1@hotmail.com

IMG 0002IMG 0001


  

No comments:

Post a Comment